Het pensioenakkoord 2023 – 2027 en mogelijke gevolgen voor uw pensioenregeling

Het pensioenakkoord 2023 – 2027 en mogelijke gevolgen voor uw pensioenregeling

Wat zijn de plannen?
 • Alle pensioenregelingen worden de komende jaren beschikbare premieregelingen;
 • In het nieuwepensioenstelsel wordt pensioen opgebouwd op basis van een leeftijdsonafhankelijk vlak premiepercentage. Dit betekent een zelfde premiepercentage voor al uw (nieuwe) werknemers ongeacht hun leeftijd.
 • Het voorgestelde premiepercentage is maximaal 30% van de pensioengrondslag. Hiermee kan in 40 jaar 75%van het gemiddelde salaris aan pensioen worden opgebouwd. Dit percentage wordt om de vijf jaar getoetst of het nog passend is.
 • De premielast wordt hierdoor stabieler, voorspelbaarder en overzichtelijker want voor iedere werknemer geldt straks hetzelfde percentage.
 • Het partnerpensioen in de nieuwe regelingen wordt uitgedrukt in een percentage van het salaris: maximaal 50%. Ook komt er een wettelijke definitie voor wie als partner geldt.
 • Voor het wezenpensioen (tot25 jaar) is het percentage van het salaris 20%.
 • Het nieuwe partnerpensioen en wezenpensioen biedt alleen een uitkering als de deelnemer voor zijn of haarontslag- of pensioendatum overlijdt. Dit is de zogenaamde risicodekking.

Wat betekenen deze maatregelen voor uw pensioenregeling bij een beschikbare premieregeling?

U heeft op dit moment een beschikbare premieregeling. Dan heeft u de volgende keuzes:

 • Gebruik te maken van de eerbiedigende werking en zo weinig mogelijk aanpassen;
 • Overstappen naar een vlakke premie.

1. De eerbiedigende werking

Met deze eerbiedigende werking is het de bedoeling dat er niet zoveel aan uw pensioenregeling verandert, toch zijn er wel enkele relevante aanpassingen.

 • Volgens de regeling kan de op 31 december 2022 bestaande premieregeling met de opbouw volgens een leeftijdsafhankelijke premiestaffel ook ná 2027 worden voortgezet. Echter dit kan alleen voor alle werknemers die tót 2027 in dienst komen. Werknemers die na die datum in dienst treden, mogen enkel nog een vlak premiepercentage krijgen toegezegd. Voor die laatste groep verandert er dus wel degelijk iets;
 • Vanaf 2027 zijn er tweeopbouwsystemen naast elkaar in uw pensioenregeling wanneer u kiest voor de eerbiedigende werking;
 • Doordat de fiscale behandeling van pensioen wordt aangepast, wordt de bestaande premiestaffel nog wel aangepast. Die verandering is niet groot, maar voor u wel goed om te weten;
 • Aanpassing van het partnerpensioen en wezenpensioen zal naar alle waarschijnlijkheid ook bij de eerbiedigende werking moeten plaatsvinden.


2. Overstappen naar een vlakke premie

De overstap naar een pensioenregeling met een vlak premiepercentage heeft als gevolg dat de huidige deelnemers (in uw regeling) moeten worden gecompenseerd. Door het ‘afvlakken’ van de premie missen zij in de toekomst namelijk pensioenopbouw.

Voor een bestaande pensioenregeling kan het het overwegen waard zijn om al eerder over te stappen op een vlakpremiepercentage. De volgende zaken zijn daarbij relevant:

 • Belangrijk is vooral hoe uw personeelsbestand is opgebouwd. Is er bijvoorbeeld veel of juist weinig verloop in het bestand. Als de zaken op een rij worden gezet kan het zijn dat u tot de conclusie komt dat de overstap naar een vlak percentage, ook voor uw huidige werknemers het beste is;
 • In dat geval moet er welcompensatie worden toegezegd voor het verschil in de pensioenverwachtingen. Er wordt immers overgegaan van een oplopende premie naar een vlakke premie. Die compensatie kan in de vorm van extra pensioen worden toegezegd of in de vorm van salaris. Het nieuwe pensioenkader biedt hier extra fiscale ruimte voor;
 • Als werkgever voert u het gesprek met uw werknemers of de werknemersvertegenwoordiging. Het is belangrijk dat u duidelijke afspraken maakt die zijn gebaseerd op heldere berekeningen over het te behalen pensioenresultaat;
 • Zorg ervoor dat uw werknemers ondersteuning krijgen bij het maken van de juiste keuzes voor het inzetten van de compensatie. De compensatie is namelijk belangrijk om de pensioenopbouw van uw werknemers op een adequaat niveau te houden;
 • Zorg ervoor dat decompensatie uiterlijk in 2036 is gefinancierd.
Wat betekenen deze maatregelen voor uw pensioenregeling als u een uitkeringsregeling heeft?

Heeft u op dit moment een uitkeringsregeling? Dan is het volgende van belang:

 • Vanaf 2026 is het niet meer mogelijk om te kiezen voor een uitkeringsregeling. Met ingang van 2027 zijn er alleen nog premieregelingen mogelijk;
 • Bij een verlenging van uw pensioenregeling in de periode tot 2027 kunt u overwegen om over te stappen naar een beschikbare premieregeling met een premiestaffel;
 • Door vóór 2027 over te stappen op een premieregeling kunt u gebruik maken van de eerbiedigende werking voor premieregelingen, zoals die hiervoor is omschreven. Dat kan voordelig zijn omdat er in dat geval geen verplichting is om compensatie te betalen voor te missen pensioenopbouw. U kunt dan nog een regeling met een leeftijdsafhankelijke staffel afspreken voor alle werknemers die in dienst zijn op 31 december 2026. Nadeel kan zijn dat u vanaf 1 januari 2027 wel een extraregeling moet opzetten voor nieuwe werknemers die in dienst komen vanaf deze datum.
 • Zorg ervoor dat u uitvoerig communiceert over de verandering van de pensioenregeling en uw werknemersondersteuning krijgen bij het maken van de juiste keuzes.

Of u nu een beschikbare premieregeling heeft of een uitkeringsregeling en of u nu de eerbiedigende werking overweegt of de overstap naar een vlakke premie, het is altijd belangrijk om met uw adviseur te bespreken wat de aan te raden stappen zijn voor uw pensioenregeling.

 
Doorbeleggen na de pensioendatum

Door een aantal maatregelen wil men de afhankelijkheid van de rente in het nieuwe stelsel minder grootmaken.

Een van de maatregelen is om doorbeleggen met pensioengeld na de pensioendatum verder vorm te geven. Met doorbeleggen is de werknemer minder afhankelijk van de rentestand op de pensioendatum. Wel zal de hoogte van de pensioenuitkering, afhankelijk van de beleggingsresultaten, van jaar tot jaar wijzigen. Een variabel pensioen dus.

U kunt als werkgever samen met uw werknemers of werknemersvertegenwoordiging bij het aangaan of verlengen van de pensioenregeling ervoor kiezen om:

 1. voor te sorteren op doorbeleggen na pensioendatum of
 2. voor te sorteren op een vaste uitkering;

Werknemers kiezen vervolgens zelf voorafgaand aan hun pensioendatum definitief of ze willen

beleggen na hun pensioendatum of niet. En zo ja, hoeveel risico ze dan willen lopen met hun pensioengeld.

Bedrag ineens, Regeling Vervroegd Uittreden(RVU) en verlofsparen

Pensioen moet beter aansluiten op hun persoonlijke behoeften. Flexibiliteit wordt steeds belangrijker. Ook neemt, onder andere door de stijging van de pensioenleeftijden de AOW-leeftijd, de behoefte toe om manieren te vinden om gezond de eindstreep kunnen halen. Daarom zijn er als onderdeel van de stelselherziening extramaatregelen aangekondigd:

 • Voortaan mag een deel van het pensioen opgenomen worden als een bedrag ineens;
 • Verder kunnen werkgevers en werknemers afspraken maken over eerder stoppen met werken voor zogenoemd ‘zware beroepen’ . Dit wordt mogelijk gemaakt met de Regeling Vervroegde Uittreding(RVU);
 • En als derde maatregel wordt er meer ruimte geboden om verlof te sparen, onder meer om eerder stoppen met werken mogelijk te maken.

De regeling wordt op dit moment nog verder uitgewerkt en gaat naar verwachting in op 1 januari 2023.

Ondersteuning door Conceptbenefits

Een goede voorbereiding op de komende wijzigingen kost tijd maar zorgt ervoor dat u goede keuzes kunt maken voor de langere termijn. Uiteraard kan Conceptbenefits u ondersteunen bij het Inventariseren van de consequenties van het pensioenakkoord en het opzetten van een nieuwe regeling.

Naast onze deskundigheid, bieden wij ook de mogelijkheid om de Pensioenakkoord Quick Scan in te zetten. Met deze scan rekenen wij de financiële impact door voor een aantal scenario’s als u over zou gaan naar een vlakke premie. Hiermee kunt u weloverwogen een keuze maken voor een van deze scenario’s of inzetten op de eerbiedigende werking.

Neem contact op met uw contactpersoon van Conceptbenefits als u meer wilt weten over het pensioenakkoord of de Pensioenakkoord Quick Scan.