Privacyverklaring

Privacyverklaring

Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren verwerken wij bepaalde (persoons)gegevens. Dit doen wij altijd met een bepaald doel. Het voldoen aan privacyregels en gegevensbeveiliging vinden wij zeer belangrijk binnen onze onderneming. Op deze pagina vindt u alle relevante informatie met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens door Conceptbenefits BV.  

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Conceptbenefits BV gebruikt uw naam, adres, e-mailadres en dienstverbandgegevens om juiste uitvoering te kunnen geven aan de door u of uw werkgever gesloten (collectieve) verzekeringen en voorzieningen. Zoals bijvoorbeeld:

 • Tijdige en juiste aanmelding voor de verzekeringen en voorzieningen;
 • Wijzigingen op de betreffende verzekeringen en voorzieningen;  
 • Specifieke berekeningen met betrekking tot de betreffende verzekeringen en voorzieningen;
 • Het bieden van advies en bemiddeling rondom het afsluiten van diensten en producten, het bieden van service en het afhandelen van klachten en verzoeken;
 • Het onderhouden van communicatie om proactief contact met u op te nemen in het kader van onze dienstverlening;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten;
 • Overige invulling onze dienstverlening.

Welke gegevens verwerken wij van u?

Afhankelijk van de dienstverlening die u bij ons afneemt verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

 • Naam, adres en overige contactgegevens;
 • Geboortedatum en geslacht;
 • Uw persoonlijke financiële gegevens of gegevens die van invloed zijn op uw financiële situatie zoals arbeidsovereenkomst, woonsituatie, burgerlijke staat;
 • Andere gegevens die relevant zijn.

Daar waar nodig zullen wij altijd om uw specifieke toestemming vragen. Wij zullen nooit meer persoonsgegevens verwerken dan strikt noodzakelijk voor onze dienstverlening. Ook zullen de verzamelde persoonsgegevens voor geen enkel ander doel worden gebruikt.

Verwerkersverantwoordelijkheid

Bij de verwerking van bovenvermelde persoonsgegevens zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat wij zelfstandig verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor correcte naleving van de AVG-wetgeving.  

Wij verstrekken persoonsgegevens alleen aan verzekeraars en/of andere partijen voor zover dat nodig is om een verzekering tot stand te laten komen. Wij maken (contractuele) afspraken om ervoor te zorgen dat deze partijen waarmee wij samenwerken zorgvuldig met uw gegevens zullen omgaan conform de AVG-wetgeving (privacywetgeving).

Afgezien van de hierboven beschreven doeleinden, kunnen wij ook een beroep doen op externe leveranciers om voor ons bepaalde verwerkingen uit te voeren zoals bijvoorbeeld diensten met betrekking tot IT alsmede juridische, financiële, boekhoudkundige en soortgelijke andere diensten. In het kader van die verwerkingen hebben deze partijen mogelijk toegang tot persoonsgegevens. Daarom hebben wij technische, organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat persoonsgegevens alleen voor de bovengenoemde doeleinden worden verwerkt en zij met uw gegevens zullen omgaan conform de AVG-wetgeving (privacywetgeving).

Alleen als wij hiertoe verplicht worden door de wet, zullen persoonsgegevens worden verstrekt aan toezichthoudende instellingen, fiscale instanties en onderzoeksdiensten.

Wat doen wij om uw persoonsgegevens te beschermen?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het afgesproken doel, en op de daarbij passende manier met de adequate beveiliging.

Wat doen wij bij een inbreuk op uw persoonsgegevens?

Als zich een inbreuk voordoet op de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft dan zullen wij u daarover meteen informeren. Ingeval wij een klacht of kennisgeving ontvangen van de Autoriteit Persoonsgegevens die gerelateerd is aan de verwerking van persoonsgegevens die door u verstrekt zijn zullen wij eveneens direct contact met u opnemen.

Wat kunt u doen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens?

Als u persoonsgegevens van uw medewerkers of klanten aan ons verstrekt, dan hoort u de medewerkers daarover duidelijk te informeren. Ingeval zij vragen hebben over de beveiliging van deze persoonsgegevens door Conceptbenefits BV, dan kunt u verwijzen naar onze Privacyverklaring.

Identificatie

Wij kunnen u vragen u te identificeren met een geldig legitimatiebewijs en/of wanneer noodzakelijk maken wij een afgeschermd kopie van uw rijbewijs of identiteitskaart/paspoort. Dit doen wij om uw identiteit vast te stellen en te kunnen voldoen aan wetgeving waaraan banken en financieringsmaatschappijen moeten voldoen.

Privacyverzoeken

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. U kunt daarvoor een schriftelijk inzage- of wijzigingsverzoek doen. Wij streven ernaar uw verzoek binnen 4 weken te behandelen.  

Hoe lang bewaren we uw informatie?

Wij houden ons aan de maximale bewaartermijnen zoals die in de AVG zijn voorgeschreven.  

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over onze privacyverklaring dan helpen wij u graag. Neem daarvoor contact op via ons contactformulier of telefonisch.