Nieuwsbrief maart 2021

Risico van ziekteverzuim neemt fors toe

Toenemend ziekteverzuim

Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en de overheid tezamen was in het vierde kwartaal van 2020 4,9 procent. Dit betekent dat van elke duizend te werken dagen er 49 werden verzuimd wegens ziekte (bron CBS). Hoewel het ziekteverzuim bij de kleinste bedrijven het laagst is (3,3%) is de stijging bij de kleine MKB bedrijven het hoogst. Met een toename van 1,5 procentpunt is dit de grootste stijging in ziekteverzuim in relatie tot de overige bedrijven.

Ook in de eerste maanden van 2021 is deze stijgende trend waarneembaar. Belangrijke oorzaak van deze stijging is uiteraard het effect van het Coronavirus. Dit effect is niet alleen te zien in uitval door lichamelijke klachten. Steeds vaker heeft uitva ook te maken met psychische klachten als gevolg van de onzekere tijden.

MKB Verzuim-ontzorgverzekering

Langdurige ziekte van uw medewerker betekent veel extra inspanningen en een flinke impact op uw bedrijfscontinuïteit. U bent verplicht salaris door te betalen en moet wellicht vervanging regelen voor uw zieke medewerker, zodat uw productiviteit op peil blijft. Daarnaast verplicht Wet verbetering poortwachter u stappen te ondernemen om het herstel van uw medewerker te bevorderen.

Om u dit werk uithanden te nemen is nu een oplossing beschikbaar in de vorm van de MKB Verzuim-ontzorgverzekering. Hiermee wordt u als werkgever veel werk uit handen genomen.

Met een MKB verzuim-ontzorg­verzekering is de loondoorbetaling bij ziekte gedekt. Als de werknemer ziek is krijg u een vergoeding van de verzekeraar om het loon van de zieke werknemer te betalen.

Daarbij wordt u ook actief geholpen bij de re-integratie van de werknemer. Een MKB verzuim-ontzorg­verzekering voldoet aan de Wet verbetering poortwachter. Dit betekent onder andere dat u de adviezen van de bedrijfsarts kunt opvolgen, zonder risico op een loonsanctie.

Met de verzuim-ontzorgverzekering loopt u geen risico op een loonsanctie van het UWV.

De verzekering is inclusief een goede arbodienst.

Het is vooral in deze tijden belangrijk dat u goed inzicht heeft in wat ziekteverzuim voor gevolgen kan hebben voor uw bedrijf. Heeft u de passende verzekering? Krijgt u de juiste ondersteuning? Betaalt u de scherpste premie? Conceptbenefits helpt u graag bij het beantwoorden van deze vragen door een kosteloze beoordeling van uw verzuim- en inkomensverzekeringen.    

Stoppen met werken na 45 dienstjaren?
 

In de praktijk blijkt dat veel mensen die al op jonge leeftijd zijn gaan werken, een zogenaamde 45-dienstjarenregelingzouden wensen. Deze groep ziet de pensioenleeftijd stijgen maar weet nu al dat het lastig is om tot 67 jaar of langer door te werken. Deze wens wordt ook in het pensioenakkoord onderkend. Daarom is de afspraak opgenomen om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om na een aantal dienstjaren onder voorwaarden een AOW-uitkering te krijgen. Het onderzoek is door het CBS inmiddels afgerond en op 14 januari is het rapport 'Onderzoek 45 dienstjaren' opgeleverd. In het rapport worden de nodige belemmeringen aangegeven waarom een dergelijke dienstjarenregeling moeilijk uitvoerbaar is. De belangrijkste bezwaren zijn dat er te weinig informatie beschikbaar is over het arbeidsverleden, dat de regeling teveel geld gaat kosten en dat een dergelijke regeling niet tot de gewenste resultaten voor de meest ‘kwetsbare’ groepen zou leiden. Conclusie kan daarom zijn dat de invoering van een dergelijke algemene regeling niet voor de hand ligt. Een regeling op cao niveau of individueel maatwerk zou mogelijk nog uitkomst kunnen bieden.

Compensatie regeling transitievergoeding bedrijfsbeëindiging

Kleine werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2021 compensatie van de betaalde transitievergoeding aanvragen bij UWV bij bedrijfsbeëindiging als gevolg van pensionering of overlijden van de werkgever. Dit kan als een werkgever minder dan 25 werknemers heeft en moet er voor tenminste één van de werknemers door UWV een ontslagvergunning zijn verleend wegens bedrijfsbeëindiging. Bij pensionering van de werkgever kan alleen compensatie worden verkregen als de werkgever de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Alleen transitievergoedingen betaald vanaf 1 januari 2021 kunnen worden gecompenseerd.

 
Vrije ruimte WKR verlaagd

Het percentage van1,2 procent vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) is per 1 januari 2021 verlaagd naar 1,18 procent. De middelen die als gevolg van deze verlaging van de vrije ruimte vrijkomen, worden aangewend ter dekking van de voorgestelde verruiming van de gerichte vrijstelling voor scholingskosten.

 

Wetsvoorstelbedrag ineens, RVU en verlofsparen aangenomen

De Eerste Kamer heeft 12 januari 2021 het wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ met algemene stemmen aangenomen. Er zijn drie maatregelen uit het pensioen akkoord uitgewerkt in dit wetsvoorstel.

Versoepeling RVU-regeling
Het wordt voor werkgevers mogelijk om met oudere werknemers afspraken te maken over eerder stoppen met werken, zonder dat daar een heffing over betaald moet worden. Van 2021 tot en met 2025 betalen werkgevers geen heffing over regelingen voor vervroegde uittreding (RVU-heffing)tot een bedrag dat netto overeenkomt met de AOW. Voorwaarde hiervoor is dat uittreding plaatsvindt in de laatste drie jaar vóór de AOW-leeftijd. Werknemerskrijgen dan als het ware eerder AOW, betaald door de werkgever. Zij kunnen dit zelf aanvullen, bijvoorbeeld met spaargeld of door hun aanvullend pensioen eerder in te laten gaan. Het kabinet komt hiermee tegemoet aan de zorgen van werknemers die niet hebben kunnen anticiperen op de verhoging van de AOW-leeftijd en niet gezond kunnen blijven werken tot de AOW-leeftijd. De vrijstelling van de RVU-heffing is met terugwerkende kracht in werking getreden per 1 januari 2021. De vrijstelling is gemaximeerd op € 21.200 per jaar.

Verruiming verlofsparen

Om werknemers meer mogelijkheden te bieden eerder te stoppen met werken wordt het aantal wekenbelastingvrij verlofsparen verdubbeld. Een werkgever kan extra verlof toezeggen door bijvoorbeeld overwerk of ploegendiensten (deels) te belonen met extra verlofopbouw. Spaart een werknemer meer dan vijftig verlofweken, dan moet de werkgever nu direct loonheffing afdragen. Het verhogen van deze grens naar honderd weken geeft werknemers meer mogelijkheden om eerder te stoppen met werken of tussentijds langere periodes niet te werken. De verruiming van het verlofsparen treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2021.

Bedrag ineens

Deelnemers krijgen het recht om bij pensionering maximaal tien procent van de waarde van het opgebouwde ouderdomspensioen op te nemen als bedrag ineens. De resterende levenslange pensioenuitkering gaat na opname naar evenredigheid omlaag. Het bedrag ineens is vrij besteedbaar en biedt deelnemers de mogelijkheid om keuzes te maken die passen bij hun persoonlijke situatie. Op de pensioeningangsdatum kan een deelnemer er voor kiezen om een bedrag ineens op te nemen op de pensioeningangsdatum of in februari volgend op het jaar waarin de AOW-datum wordt bereikt.

Deze keuzemogelijkheid is uitvoeringstechnisch lastig voor pensioenuitvoerders. De inwerkingtreding van dit onderdeel is daarom met één jaar uitgesteld tot        
1 januari 2023.