Wet Toekomst Pensioenen aangenomen

De Eerste Kamer heeft dinsdag 30 mei de Wet toekomst pensioenen (WTP) aangenomen na een hoofdelijke stemming. 46 Senatoren stemden voor het wetsvoorstel van minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen (APP). 27 Senatoren stemden tegen. De Wet toekomst pensioenen komt voort uit het in 2019 door het kabinet en werknemers- en werkgeversorganisaties gesloten Pensioenakkoord.

Gevolgen van de WTP

De WTP heeft met name grote gevolgen voor de pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij pensioenfondsen. Regelingen die nu nog niet als ‘beschikbare premieregelingen’ worden aangemerkt zullen in de komende jaren verplicht moeten worden aangepast.  Bent u een werkgever met een verzekerde premieovereenkomst bij een verzekeraar of PPI (een beschikbare premieregeling)? Dan valt u niet onder een verplichtstelling van een pensioenfonds en kunt u, in samenspraak met uw werknemers, de pensioenregeling naar eigen inzicht vormgeven.

De ingangsdatum is 1 juli 2023. Vanaf deze datum gaat de transitieperiode in. In de transitieperiode moet een werkgever in samenspraak met de deelnemers en de pensioenuitvoerder een nieuwe pensioenregeling opzetten en de afspraken vastleggen in een transitieplan. Hierin moeten ook afspraken over eventuele compensatie worden opgenomen.

Sluit een werkgever voor de eerste keer een pensioenregeling af vanaf 1 juli 2023? Dan moet deze regeling direct voldoen aan de nieuwe WTP.

Voor bestaande pensioenregelingen geldt dat een werkgever uiterlijk op 1 januari 2028 moet zijn overgestapt naar een pensioenregeling die voldoet aan de WTP. Daarbij zijn er twee mogelijkheden:

1. Er komt een aparte regeling voor nieuwe deelnemers vanaf 1 januari 2028 met een gelijkblijvend percentage beschikbare premie, zoals de WTP voorschrijft.
       Daarnaast blijft voor deelnemers tot 1 januari 2028 de bestaande regeling van kracht met de stijgende staffelpremie. De werkgever heeft dan twee         pensioenregelingen binnen zijn bedrijf: eentje voor bestaande deelnemers en een andere voor nieuwe deelnemers.

2. Er wordt een nieuwe regeling opgezet waarbij Iedere deelnemer een gelijkblijvend percentage beschikbare premie krijgt. Voor bestaande deelnemers die een
        stijgende staffelpremie hadden mag de werkgever compenseren, maar dit moet niet. De werkgever bepaalt dit zelf. Eventuele compensatie-afspraken moeten
       in het transitieplan staan. De compensatieperiode mag tot uiterlijk 1 januari 2037 duren.

Voor het  partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum schrijft de WTP voor dat dit alleen nog mogelijk is op basis van risicodekking. De dekking is maximaal 50% van het laatstverdiende loon, waarbij de dekking diensttijdonafhankelijk wordt.

De WTP kent geen inhoudelijke wijzigingen voor het partnerpensioen in het geval van overlijden ná de pensioendatum.

Een andere maatregel in de WTP betreft het verlagen van de toetredingsleeftijd voor pensioenopbouw van 21 naar 18 jaar. De ingangsdatum van deze wijziging zal 1 januari 2024 zijn. In de meeste pensioenregelingen is de toetredingsleeftijd nu nog 21 jaar.

Met het pensioenakkoord krijgen deelnemers een extra keuzemogelijkheid. Deelnemers kunnen vanaf 1 januari 2024 eenmalig een bedrag in 1 keer uit laten betalen. Dit wordt een wettelijk recht. De resterende levenslange pensioenuitkering is daarna wel lager. De hoogte van het bedrag is maximaal 10% van het ouderdomspensioen

Wat moet u doen?

Voor 1 januari 2024 moet in ieder geval de toetredingsleeftijd in uw pensioenregeling worden aangepast naar 18 jaar. Dit betekent dat vanaf deze datum ook alle medewerkers vanaf deze leeftijd in de pensioenregeling moeten worden aangemeld.

Uiterlijk op 1 oktober 2026 moet een  transitieplan naar het nieuwe pensioenstelsel klaar zijn. Het transitieplan is het resultaat van de pensioenwijzigingen die u overeenkomt met uw werknemers(vertegenwoordiging). In het transitieplan zijn de volgende onderdelen opgenomen:

• Voor welk type premieovereenkomst kiest u?

• Hoe gaat u om met bestaande aanspraken en rechten en welke overwegingen liggen aan deze keuze ten grondslag?

• Wat zijn de effecten van de (nieuwe) premieregeling per leeftijdsgroep?

• Wat is de adequate compensatie en hoe pakt dat uit voor de verschillende leeftijdsgroepen?

• Hoe wordt de compensatie gefinancierd en wat zijn de financiële gevolgen daarvoor voor de werkgever en zijn werknemers?

Het opstellen van het transitieplan vergt de nodige tijd en vereist overleg en goede communicatie naar  uw werknemers. Uiteraard kunt u rekenen op onze specialisten van Conceptbenefits/Confidum om u te begeleiden in de voor uw onderneming noodzakelijke stappen.

Het is uiteraard ook belangrijk om uw medewerkers goed te informeren en hen op de keuzemomenten de juiste begeleiding te bieden om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. Ook hierbij kunnen wij u ondersteunen.

Wilt u meer weten over de WTP en/of een informatiebijeenkomst voor uw medewerkers plannen, neem dan contact met ons op.